• KO קרב מגע

חוג קרב מגע לחיזוק מיומנויות חברתיות

המפגש בין המתאמנים מסייע ליצירת קשרים חברתיים ביניהם.

קשרים חברתיים אלו מועצמים על ידי החוקים החברתיים הברורים באימון על מזרון, במכון ובחוג.

העבודה נעשית תמיד תחת חשיבה ופיקוח של המדריך / המאמן.

נושא זה מלווה בשיח מתמיד על יצירה ושימור של קשרים ועל יישום הכלים שנרכשו מחוץ לחוג.חוג KO קרב מגע לחיזוק מיומנויות חברתיות

10 views